a1f93f6facc5c4db95b23f7681704221

ସମ୍ବାଦ

ଆପଣଙ୍କର 3M ଦ daily ନିକ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡିକ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ | ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଦ day ନନ୍ଦିନ ପୋଷାକ ପାଇଁ ଦ Daily ନିକ ଚେହେରା ମାସ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ, ହାତ ଧୋଇବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ପୁନ us ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ |ଆମର ଅଣ-ମେଡିକାଲ୍ କପଡା ଫେସ୍ ମାସ୍କରେ ଦୁଇଟି ସ୍ତରର ସୂତା କପଡା, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କାନ ଲୁପ୍ ଏବଂ ଆରାମ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ନାକ କ୍ଲିପ୍ ଅଛି |

ମନରେ ରଖିବାକୁ ଟିପ୍ସ |

ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ |

ମାସ୍କକୁ କ dirt ଣସି ମଇଳା କିମ୍ବା ଜୀବାଣୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନକରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ daily ନିକ ମୁହଁ ମାସ୍କ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗରମ, ସାବୁନ ପାଣିରେ ହାତ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ |ଯଦି ଆପଣ ହାତ ଧୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଅତି କମରେ 60% ମଦ୍ୟପାନ ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ମାସ୍କ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି |

ମାସ୍କକୁ କାନ ଲୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଅ ଏବଂ ଏହାକୁ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ କର |ଯଦି ଆପଣ କ hol ଣସି ଛିଦ୍ର, ଲୁହ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷତି ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯାହା ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି |

ନାକ ଷ୍ଟ୍ରିପକୁ ଚିପୁଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ |

3M ଦ daily ନିକ ଫେସ୍ ମାସ୍କରେ ଏକ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ନାକ କ୍ଲିପ୍ ଅଛି |ନାକ କ୍ଲିପ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଦୁଇ ହାତକୁ ନାକ କ୍ଲିପ୍ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ your ାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନାକ ଏବଂ ମୁହଁ ଉପରେ ଖରାପ ଭାବରେ ରହିଥାଏ |

ପୂର୍ଣ୍ଣ କଭରେଜ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |

ତୁମର ମାସ୍କ ତୁମ ନାକ ଏବଂ ପାଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଘୋଡାଇବା ଉଚିତ୍, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ପାଟି କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ଘୁଞ୍ଚାଉଛ |ମାସ୍କଟି ତୁମ ଚେହେରାରେ ଆରାମରେ ଏବଂ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଉଚିତ୍ |

ଥରେ ଏହା ଚାଲିବା ପରେ ଏହାକୁ ରଖନ୍ତୁ |

ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ମାସ୍କକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ germ ାରା ଜୀବାଣୁ ବିସ୍ତାର ହେବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ - ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଏବଂ ବାହାରକୁ |ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଥିବାବେଳେ, ଆପଣଙ୍କର ମାସ୍କକୁ ନାକର ବ୍ରିଜରୁ ତଳକୁ ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ କାନରୁ ang ୁଲିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ |ମାସ୍କଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଉପଭୋକ୍ତା ପରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ରଖନ୍ତୁ |

ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁମର ମାସ୍କ ସଫା କର |

ଜୀବାଣୁ ବିସ୍ତାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଡେଡାଇ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ଧୋଇବା ଉଚିତ |ଏହି ମାସ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି କମରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଜୋରରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ |ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବାୟୁ ଶୁଖାନ୍ତୁ |ଆମର ସୁବିଧାଜନକ ମଲ୍ଟିପ୍ୟାକ୍ ମାନେ ଆପଣ ଅନେକ ବାହାଘର ପାଇଁ ସେଟ୍ ହୋଇଯିବେ |

ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ତୁମର ଯତ୍ନ ଦେଖାନ୍ତୁ |

ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସହିତ, ଫେସ୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ହେଉଛି ତୁମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟ |କାର୍ଯ୍ୟ, ସପିଂ ଏବଂ ସାମାଜିକକରଣ ଭଳି ଦ day ନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମୟରେ 3 ମି ଦ Daily ନିକ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ | ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ସୂଚନା:ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ conditions ାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଯେପରିକି ଆଜମା, ହୃଦୟର ଅବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ତେବେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ (ଡାକ୍ତର) ଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଏପ୍ରିଲ -27-2021 |